+98 26 32 201480
گروه ها
نظرات مشتریان

گربه ی معروف مسجد ایا صوفیه

گربه ای که سوژه ی عکاسی گردشگران است
متن کامل

لاس پالمیتاس

تبدیل یک محله ی فقیر نشین به یک اثر هنری
متن کامل

گاو خیابان وال استریت

گاوی که نماد برکت و فراوانی است
متن کامل

پل برج

مشهورترین پل متحرک جهان
متن کامل